Om Mere Liv i Haven Små Økobrug

Tema-netværket Mere Liv i Haven Små Økobrug er i sit helt spæde. Følg med her på siden, eller skriv til smaa-oekobrug@merelivihaven.dk, hvis du er interesseret i at skabe bedre forhold for landets økologiske smålandbrug, eller drømmer om at starte dit eget økobrug, men mangler viden og råd. Vær med i et landsdækkende netværk og styrk lokal produktion af økologiske fødevarer!

Arbejdspapir for netværket Små Økobrug

Formål

At opbygge et aktivt interessenetværk, der kan styrke eksisterende og fremtidige små, blandede økobrug gennem praktiske, netværksbaserede og politiske aktiviteter og indsatser.

PØ mærker en stigende interesse for små økobrug (under 20 ha), både blandt etablerede landejere, men også blandt unge mennesker og familier, der vil flytte på landet med ønsket om et deltidsbrug. Netværkets aktiviteter vil kunne støtte PØ‘s medlemmer i anskaffelse af mindre dyrehold, små produktioner, etablering af mindre frugt- og bærplantager, samt styrke lokal afsætning. Gennem konkrete eksempler og organiserede netværk har de mulighed for at præge den fremtidige holdning til det økologiske landskab og brugen af land, både som aktive medlemmer, forbrugere og småproducenter.

Strategien Mere Liv i Haven udfoldes til Mere Liv i Økologien

Mål

Små, blandede økobrug skal være en aktiv medspiller i udviklingen af det danske landbrug til et der er mere robust og bæredygtigt. De skal styrke landbrugets rolle i forhold til biodiversitets- og klimaindsatser, bevaringsarbejde, mikro-produktioner og styrkelse af lokalmiljø – og dermed være med til at fortælle en anden historie om brugen af jorden og landet.

Hvem

Små blandede økobrug dækker over mindre økologiske landbrug (under 20 ha), der fx drives som deltidslandbrug med supplerende gårdaktiviteter eller hobbylandbrug med anden beskæftigelse uden for landbruget. Produktionen på bedrifterne er både til selvforsyning og i mindre skala til lokal afsætning med et mangfoldigt udvalg af lokale, økologiske råvarer. Brugene kan enten være blandede i deres produktion, eller specifikke, hvor der så arbejdes på en lokal ressourceudveksling blandt gårdene.

Baggrund

De små økologiske landbrug havde deres storhedstid i 1980erne, hvor helsekostbutikkerne var stedet for afsætning af økologiske varer. Senere har supermarkedskædernes overtagelse af salget af økologiske varer medført at de fleste økologiske landbrug er blevet specialiserede storproducenter. De danske landbrugsorganisationer Økologisk Landsforening (ØLF) og Landbrug & Fødevarer (L&F) har begge støttet denne proces for at tilfredsstille supermarkedskædernes ønske om ensartede og store mængder. Det har betydet at Danmark er i front med omsætning af økologiske produkter, men uden at det byder på en spændende variation i varerne, på hylderne finder man som regel kun én slags kartofler, én slags gulerødder osv.

Lige nu er der 1529 små blandede økologiske landbrug med mindre end 20 ha. De udgør 60% af de i alt 2534 danske certificerede økologiske landbrug.

Af alle landbrug i Danmark har 1/3 mindre end 20 ha, og der vises en stigende interesse for bl.a. ØLF’s tilbud om omlægningsplaner til økologisk drift. Både for lokalsamfundet og for landbokulturen kan en omlægning af de små brug få stor betydning for både lokaløkonomi og social kapital. Som interesseorganisationer vil ØLF og L&F gerne have de økologiske landbrug som medlemmer, men kun i begrænset omfang har foreningerne set gruppen af små økobrug, som betydningsfulde i forhold til nytænkning af fødevareproduktioner og recirkulering af sparsomme ressourcer, eller som lokal aktør i landbrugs- og landdistriktsudvikling.

Dog har Økologisk Landsforening (ØLF) i de sidste par år søgt midler til projekter med fokus på små økobrug. ØLF har stået for etablering af regionale netværk og kursusudbud. De problemer der viste sig for de små landbrugere der deltog i projekterne var:
a) Det største problem var, at de ikke kendte hinanden i området. Der var ingen organisering der betød at de mødtes og fandt ud af, at de havde en fælles interesse.

b) Der var stor interesse fra dem der deltog, og mange ønskede at vide mere om økonomiske- og myndighedsforhold for små økobrug.

c) I projektet forsøger de at danne grupper der mødes systematisk, dog uden en egentlig fast struktur.

Arbejdet viser at der er et behov for en mere omfattende, lokal organisering end det der på nuværende tidspunkt finder sted.

Hvad kan PØ gøre for at fremme og støtte en mangfoldighed i det økologiske landskab?

Praktisk Økologi’s netværksprojekt og foreningsgrundlag kan være en vigtig medspiller i en samlet indsats for at styrke eksistensgrundlaget for små økobrug.

Vi tror på at den netværksdannelse, som er begyndt i PØ kan blive den vigtigste faktor til at styrke og støtte de små økobrug, og dermed skabe grobund for tusinder af specialprodukter til lokal- og regional afsætning, samt styrke lokale samarbejder om alternative afsætningskanaler.

Netværkets arbejde vil bestå af

– at støtte dannelse af netværksgrupper af små økobrug og opbygge en holdbar struktur
– at støtte deres arbejde ved at uddanne facilitatorer, der kan assistere grupperne i en vidensdeling, der fremmer deres økologiske produktion, produkter og økonomi.

– samarbejde med praktiske økologer og foreninger om alternative forretningsmodeller, der arbejder med et nuanceret værdibegreb, og skaber holdbare argumenter for, og forventninger til, små økobrug.

– at arbejde for en lempelse/forenkling af den økologiske certificering, der muliggør og støtter de små økobrugs virke.

Netværket vil arbejde for at PØ skal repræsenteres i Det Økologiske Fødevare Råd, der definerer den økologiske produktion. Her skal PØ arbejde for en ændring af den Økologiske certificering, der pt er en overbygning på den konventionelle kontrol. Certificeringen bør kun omhandle de specifikke krav som økologer skal opfylde, og Ø-kontrollen skal helt generelt forenkles meget.

Til at styrke små økobrugs virke og overlevelse kan der stilles forslag om:
– bagatelgrænser for mindre produktioner evt. med flere funktioner
– støtte til løsninger i blandede produktioner, der minimerer det økologiske fodaftryk (energiproduktion, naturpleje, lokal afsætning mm.)
– støtte til nye samarbejdsformer, der skaber lokalt liv, levegrundlag og arbejdspladser.

Mulig samarbejde mellem foreninger og relevante aktører

I dette arbejde kan vi se muligheder i at bygge bro mellem ØLF’s, PØ’s og Frie Bønder – Levende Lands interesser, der til sammen kan varetage de udfordringer og barrierer som små økobrug står over for, men samarbejdet skal på sigt række meget længere ud.

PØ skal samarbejde og dermed sikre, at de nuværende ØLF projekter samles op i de grupper som dannes i PØ, eller i fælles regi, og sikre at der i fællesskab udarbejdes en langsigtet strategi for lokalnetværkene, hvor vi ser PØ som en bærende kraft i støtten til små økobrug.

Yderligere samarbejdsmuligheder:

Øko-opråb (Kalø Landbrugsskole)
Grøn Kirke (igangværende projekt om kortlægning af danske kirkers jorde – 17.000 ha. – mulighed for omlægning på sigt).

Aarhus Universitet – Forskningscenteret Foulum

Besøg Landsforeningen Praktisk økologis hjemmesider